Public Offer

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією «Планета окон», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товару (товарів) дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «Планета окон». (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

                                                                Public offer agreement

1. General provisions

1.1. This offer is an official offer of Планета окон”, hereinafter – “Seller”, to enter into a contract of sale of goods (goods) remotely, ie through the online store, hereinafter – “Agreement”, and places a public offer ( offer) on the official website of the Seller Планета окон. (hereinafter – the “Internet site”).

1.2. The moment of full and unconditional acceptance by the Buyer of the Seller’s offer (acceptance) to enter into an electronic contract of sale of goods, is the fact of payment by the Buyer of the order under this Agreement, within the terms and prices indicated on the Seller’s website.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті Інтернет-магазину.

* «Покупець» – фізична особа, яка досягла 18 річного віку та уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремої позиції (позицій) з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2. Concepts and definitions

2.1. In this offer, unless the context otherwise requires, the following terms have the following meanings: * “Goods” – models, accessories, components and accompanying items; * “Online store” – in accordance with the Law of Ukraine “On e-commerce”, a means to submit or sell goods, works or services through an electronic transaction. * “Seller” – a company that sells goods presented on the Internet site of the Online Store. * “Buyer” – an individual who has reached 18 years of age and entered into an Agreement with the Seller on the terms set out below. * “Order” – the choice of a separate item (items) from the list of goods specified by the Buyer when placing an order and payment.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3. The subject of the contract

3.1. The Seller undertakes to transfer the Goods to the Buyer, and the Buyer undertakes to pay for and accept the Goods under the terms of this Agreement. This Agreement regulates the purchase and sale of goods in the Online Store, including: – voluntary choice by the Buyer of goods in the Online Store; – independent registration of the order in the Online store by the Buyer; – payment by the Buyer of the order placed in the Online Store; – processing and delivery of the order to the Buyer in the property under the terms of this Agreement.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар (товари), представлений на Сайті Інтернет-магазину і який є в наявності у Продавця.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в кількості визначена Покупцем.

4.3. Про відсутність товару у Продавця, представник Продавця зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4. The order of registration of the order

4.1. The Buyer has the right to place an order for any product (products) presented on the Website of the Online Store and which is available from the Seller.

4.2. Each item can be presented in the order in the quantity determined by the Buyer.

4.3. The Seller’s representative is obliged to inform the Buyer about the absence of the goods from the Seller (by phone or by e-mail).

4.4. In the absence of the goods the Buyer has the right to replace it with the goods of similar model, to refuse the given goods, to cancel the order.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється Покупцем через електронну платіжну систему LiqPay на рахунок Продавця шляхом внесення 100% передплати.

5.2. У разі не надходження коштів від Покупця протягом одного банківського дня Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

5. The order of payment of the order

5.1. Payment is made by the Buyer through the electronic payment system LiqPay to the Seller’s account by making a 100% subscription. 5.2. In case of non-receipt of funds from the Buyer within one banking day, the Seller reserves the right to cancel the order.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товару (товарів), придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється компаніями-операторами поштового зв’язку. Видача замовлень здійснюється у відділеннях (поштоматах) компаній – операторів поштового зв’язку.

6.2. Оплата  за доставку товару (товарів) здійснюється за рахунок Покупця згідно з тарифами компанії-оператора поштового зв’язку.

6. Terms of delivery of the order

6.1. Delivery of goods (goods) purchased in the online store is carried out by postal operators. Orders are issued in branches (post offices) of companies – postal operators. 6.2. Payment for delivery of the goods (goods) is made at the expense of the Buyer in accordance with the tariffs of the postal operator

7.Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Rights and obligations of the parties:

7.1. The seller has the right to:

– unilaterally terminate the provision of services under this agreement in case of violation by the Buyer of the terms of this agreement.

7.2. The buyer must:

– timely pay and receive orders under the terms of this agreement.

7.3. The buyer has the right to:

– place an order in the online store;

– draw up an electronic contract;

– require the Seller to comply with the terms of this Agreement.

8.Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Liability of the parties

8.1. The Parties shall be liable for non-performance or improper performance of the terms of this agreement in the manner prescribed by this agreement and current legislation of Ukraine.

8.2. The seller is not responsible for:

– for a slight mismatch of the color scheme of the product, which may differ from the original product only due to the different color rendering of personal computer monitors of individual models;

– for the content and truthfulness of the information provided by the Buyer when placing an order;

– for delays and interruptions in the provision of Services (order processing and delivery of goods), which occur for reasons beyond its control;

– for illegal illegal actions committed by the buyer with this access to the Internet;

– for the transfer by the Buyer of its network identifiers – IP, MAC-address, login and password to third parties;

8.3. The Buyer, using the Internet access provided to him, is independently liable for damage caused by his actions (personally, even if under his login was another person) to persons or their property, legal entities, the state or moral principles of morality.

8.4. In case of force majeure, the parties are released from the terms of this agreement. Force majeure for the purposes of this Agreement means events of an extraordinary, unforeseen nature that exclude or objectively interfere with the implementation of this Agreement, the occurrence of which the Parties could not foresee and prevent in reasonable ways.

8.5. The Parties shall make every effort to resolve any differences solely through negotiations.

9.Інші умови

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://oknakr.com.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

9. Other conditions

9.1. The seller reserves the right to unilaterally amend this agreement subject to its prior publication on the website https://oknakr.com.ua/

9.2. An online store is designed to organize a remote way of selling goods over the Internet.

9.3. The buyer is responsible for the accuracy of the information provided when ordering information. In this case, upon acceptance (ordering and subsequent payment for the goods), the Buyer provides the Seller with his unconditional consent to the collection, processing, storage, use of their personal data, within the meaning of the Law “On Personal Data Protection”.

9.4. Payment by the Buyer for the order placed in the Online Store means the Buyer’s full consent to the terms of the contract of sale (public offer)

9.5. The actual date of the electronic agreement between the parties is the date of acceptance of the terms, in accordance with Art. 11 of the Law of Ukraine “On e-commerce”

9.6. The use of the online store resource for previewing the goods, as well as for placing an order for the Buyer is free of charge.

9.7. The information provided by the Buyer is confidential. The Seller uses information about the Buyer exclusively for the purpose of order processing, sending messages to the Buyer, delivery of goods, settlements, etc.

10. Порядок повернення товару

10.1. Повернення товару Продавцеві проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.2. Повернення товару Продавцеві проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару (товарів) належної якості з урахуванням вимог чинного законодавства, Продавець повертає Покупцю сплачену за товар грошову суму.

10. The order of return of goods

10.1. Return of goods to the Seller is made in accordance with current legislation of Ukraine. 10.2. Return of goods to the Seller is made at the expense of the Buyer. 10.3. When the Buyer returns the goods (goods) of proper quality, taking into account the requirements of applicable law, the Seller returns to the Buyer the amount paid for the goods.

11.Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11. Term of the contract

11.1. An electronic agreement is considered concluded from the moment the person who sent the proposal to enter into such an agreement receives a response on the acceptance of this proposal in the manner prescribed by part six of Article 11 of the Law of Ukraine “On Electronic Commerce”.

11.2. Until the expiration of this Agreement may be terminated by mutual consent of the parties until the actual delivery of the goods, by refund

11.3. The parties have the right to terminate this agreement unilaterally, in case of non-fulfillment by one of the parties of the terms of this Agreement and in cases provided by the current legislation of Ukraine.

Оставить заявку

    Номер телефона